ENGLISH BELOW

Beste Northsiders,

Het is inmiddels alweer Oktober, en dat betekent dat het tijd is voor de tweede ledenmail van G.S.K.V. Northside Barbell! Er staan de komende maand een aantal leuke dingen op het programma, waar we naar uitkijken om jullie over te laten weten. Verder staan er belangrijke mededelingen over de toestand en de verbeteringen van de sportschool in de mail.

Powerlifting competitie workshop
Het eerste puntje op de agenda van oktober is de powerlifting competitie workshop, gehouden door Olivier en Mirte. Als jij binnenkort, of in de toekomst mee wil doen aan een competitie, dan is het komen zeker waard! Het is deze zaterdag, om 15:00 bij East End Strength Sports, Oostendeweg 39, Groningen. Inschrijven kan hier: https://forms.gle/Zuu13Zi6c4GwiDLk6

Chilifestijn
Ten tweede komen we aan bij een activiteit voor iedereen, competitief ingesteld of niet: Roan’s chilifestijn! Op woensdag 16 oktober gaan we met een heleboel Northsiders bij Roan bijeenkomen voor een avond met Chili, bordspelletjes, en een heleboel gezelschap. Het kost €7,50, en zal plaatsvinden bij Roan thuis: Herebinnensingel 11-2. Je bent vanaf 18:00 welkom! Inschrijven kan hier: https://forms.gle/xQ92vjAhm8ZqSTtCA. Dit is tevens de eerste activiteit van de Sociale Commissie 2019-2020, dus het is het zeker waard om bij te zijn!

Gymnieuws
Het bestuur heeft maandag een afspraak gehad met Hendrik van het Sportcentrum, met veel positieve uitkomsten. We kunnen dus ook een leuke aankondiging doen: volgende week zullen de nieuwe platforms geïnstalleerd worden. Dat betekent dus dat op 16 oktober de sportschool geheel gesloten zal zijn. Op 17 oktober zullen we waarschijnlijk rond 17:00 weer open gaan, zodat jullie met volle teugen van de nieuwe platforms kunnen genieten. Er is ook met het sportcentrum gesproken over de bankjes die bij de dumbells staat, het deadliftgebied bij de competitierekken, en de bekleding van de competitiebankjes zelf. Verder krijgen de supervisors shirtjes van de aclo om beter zichtbaar te maken dat zij supervisor zijn.
Olivier heeft zich weer beschikbaar voor powerlifting coaching, en zal elke maandagavond in de sportschool zijn om al jullie vragen te beantwoorden!
Ook Tygo zal dit jaar op de dinsdagavond de weightlifting coaching verzorgen.
Een kleine maar toch fijne verandering is ook dat de spiegel gerepareerd is met nieuwe spiegel in plaats van ducttape en Northside stickers! Dit zal vast een stuk veiliger zijn.
Een nieuwe, toevoeging aan de sportschool is de aanschaf van een goede bluetooth receiver voor de speakers. Dat betekent dat de supervisors die geen aux-jack in hun toestel hebben zich geen zorgen meer hoeven te maken, omdat ze binnenkort gewoon via bluetooth hun muziek af kunnen spelen.
Ten slotte hebben we een kluisje aangeschaft waarin we voortaan de sleutel van het Northside hok zullen opslaan. Dit betekent dat enkel Northsiders gebruik kunnen maken van het hok, en de dingen die zich in het hok bevinden.

Algemene ledenvergadering
Ook hebben we afgelopen woensdag onze eerste algemene ledenvergadering van het huidige bestuursjaar gehad. Hierbij is bestuur Grünbauer dan ook geïnaugureerd, met een unanieme toestemming. Wij willen iedereen (Olivier en Egbert) graag bedanken voor hun opkomst, en hopen dat men de volgende keer wel in grotere getalen op komt dagen, zodat ook zij hun zeggenschap over de vereniging kunnen laten horen.

De rolverdeling van het bestuur Grünbauer (2019-2020) is als volgt:
Sebastiaan Grünbauer – Voorzitter
Karel Kodde – Secretaris
Lucas Gartzke – Penningmeester
Lennard Bornemann – Technisch Coördinator
Justus Luijckx – Intern Coördinator

De uitgewerkte versie van het beleidsplan van bestuur Grünbauer zal binnenkort in jullie mailbox verschijnen.

Cursussen
Ook willen we jullie ook nog laten weten dat er een weightlifting cursus vanuit Northside aan komt! Heb je altijd al interesse gehad in de sport, maar nooit de tijd genomen om het te leren? Dan is dit de perfecte kans om dat wel te doen! Er gaan posters opgehangen worden in de sportschool met meer informatie, dus kijk daar ook zeker voor uit!
Ook zal er een powerlifting cursus georganiseerd worden door Robin. Hij zal elke dinsdag paraat staan om (na inschrijving) je te helpen met een cursus powerlifting.

Het bestuur wenst jullie veel succes bij jullie trainingen de komende maand, en hopen jullie in de sportschool te zien!

Met krachtige groet,
Sebastiaan, Karel, Lucas, Lennard, and Justus, bestuur Northside Barbell ’19-’20

Dear Northsiders,

As we enter the month of october, it brings with it another membermail for G.S.K.V. Northside Barbell! The coming month, we have a couple of exciting things planned, and we’re looking forward to tell you all about it. There are also some important things about the state and improvements of the gym.

Powerlifting competition workshop
The first point on october’s agenda is the powerlifting competition workshop, held by our very own Olivier and Mirte. If you want to compete in a meet soon, or in the future then you should make sure to be there! It will be held this Saturday, at 15:00, at East End Strength Sports, Oostendeweg 39, in Groningen. Sign up here: https://forms.gle/Zuu13Zi6c4GwiDLk6

Chilifest
Secondly, there will be an event for everyone to enjoy, whether you want to compete or not: Roan’s Chilifest! On wednesday the 16th of october a bunch of Northsiders will be gathering at Roan’s place for an evening of chili, board games and a bunch of gezelligheid! It costs €7,50 and will be held at Roan’s place: Herebinnensingel 11-2. You can come starting at 18:00. Sign up here: https://forms.gle/xQ92vjAhm8ZqSTtCA. This will also be the first activity of 2019-2020’s social committee, so a visit is definitely worth it!

Gym news
This monday, the board had a meeting with Hendrik from the sportscentre, with a bunch of positive outcomes. We are excited to announce: next week, the new platforms will be installed! That means that on the 16th of october, the gym will be closed. On the 17th the gym will likely reopen around 17:00, so you all will be able to enjoy the new platforms. We also spoke to the sportscentre about the benches near the dumbells, the deadlifting area near the competition racks and the furnishing of the competition benches. The supervisors will get a special supervisor t-shirt now, to indicate that they are in fact, supervisors.
Olivier will be our powerlifting coach for this year. He will be in the gym every monday night to answer all of your powerlifting related questions.
A small yet welcome change is the reparation of the mirror, which has been fixed with actual mirror, instead of duct tape and Northside stickers. This should be a lot safer to be around.
A new addition to the gym is the purchase of a new properly functioning bluetooth receiver for the audio system. This means that supervisors who do not have an aux jack on their phones will no longer have to worry about playing their own music, as they can just connect their phones to the bluetooth.
Lastly we purchased a locker for the Northside room key. We will store the key to the room in here from now on, so that others cannot use the Northside room when they are not allowed to.

General assembly
This wednesday, we had our first GA of the current board year. During this assembly the new board, board Grünbauer was inaugurated, with a unanimous vote in favour of the new board. We want to thank everyone (Olivier and Egbert) that showed up, and hope that more people will come to the next assembly, so that they can also voice their opinions.

Board Grünbauer consists of:
Sebastiaan Grünbauer – Chairman
Karel Kodde – Secretary
Lucas Gartzke – Treasurer
Lennard Bornemann – Technical Coordinator
Justus Luijckx – Internal Coordinator

A complete outline of board Grünbauer’s policy plan will appear in your mailbox soon.

Courses
We also want to let you know that Northside will be offering a weightlifting course soon. If you’ve ever been interested in trying weightlifting, but have never tried, then this is the perfect opportunity to do so! There will be posters hanging around the gym with more information, so keep an eye out for that!
Northside will also be offering a powerlifting course this year, so keep your eyes peeled on your mailbox as more information will be coming soon!

The board wishes you all good fortune during your training the coming month, and hope to see you in the gym!

With powerful regards,
Sebastiaan, Karel, Lucas, Lennard, and Justus, board of Northside Barbell ’19-’20